NÁMESTIE M. R. ŠTEFÁNIKA BREZNO
plus 2 architekti

AUTORI: Kačáni, Kamenský, Lučkaničová

TYP PROJEKTU: Verejný priestor

LOKALITA: Brezno

ROZLOHA: 5 520 m²

NÁVRH: 2022

KLIENT: Súkromný klient

Potreba revitalizácie námestia vychádza z potreby čo najväčšieho vylúčenia automobilovej dopravy z tejto plochy a vytvorenie námestia, ktoré bude v čo najväčšej miere využívané obyvateľmi ako zhromaždovací priestor za účelom kultúry a oddychu v meste Brezno. Na tento zámer návrh reaguje zjednotením navrhovaných prvkov povrchových úprav a mobiliáru. Odstránením stáleho pódia a prvkov ktoré nekompozične delia priestor. Tým prirodzene vyniká dominanta zrekonštruovanej zvonice, ktorá dostala novú funkčnú náplň v podobe expozícia a kaviarničky. Nová výsadba vysokej a nízkej zelene má funkciu izolačnej zelene od dopravy a vytvorenie aleje pre peších. Na tú sú naviazané terasy malých prevádzok. Boli vytvorené nové funkčné zóny. Oddychová časť v SZ časti doplnená o vodný prvok. Zhromaždovacia časť ostáva v nadväznosti na zvonicu a nový prvok v podobe terénnej úpravy v JZ rohu námestia. Tá slúži aj ako možnosť sedenia v letných mesiacoch pre malé podujatia. Vyvýšenie terénu umožnilo do tohto bodu umiestnenie malej prevádzky a toaliet. Predmetom revitalizácie je aj existujúca fontána, ktorá je prirodzeným centrom a deliacim prvkom námestia a je jeho historickou neoddeliteľnou súčasťou.